44-203 Rybnik, ul. Żorska 205
e-mail: malachit@malachit.pl
tel. 32 42 50 746, 501 741 081, 509 225 721
tel. 501 741 081
 
Regulamin


Pobierz Regulamin w pliku PDF.


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MALACHIT obowizujcy od dnia 25.05.2018.


1. POSTANOWIENIA OGLNE
 1. Serwis internetowy, dziaajcy pod adresami www.malachit.pl, www.projektymalachit.pl oraz www.projektydomowmalachit.pl, zwany w dalszej czci regulaminu Serwisem Malachit, prowadzony jest przez Aleksandr Goowacz, prowadzc dziaalno gospodarcz pod nazw Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Goowacz z siedzib w Rybniku przy ul.orskiej 205, NIP 6422029762, REGON 240251822, wpisan w dniu 15.12.2005r. do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnika ewidencji dziaalnoci gospodarczej pod numerem 27715/2005.
 2. Dane Serwisu Malachit:
  Nazwa: Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Goowacz
  Adres: 44-203 Rybnik, ul.orska 205
  NIP: 6422029762
  REGON: 240251822
  STRONA INTERNETOWA: www.malachit.pl, www.projektymalachit.pl, www.projektydomowmalachit.pl
  ADRES E-MAIL: sklep@malachit.pl, malachit@malachit.pl, aleksandra@malachit.pl, artur@malachit.pl
  TELEFON: 32 42 50 746, 519 566 144
  NR KONTA BANKOWEGO: ING BANK LSKI S.A. 19 1050 1344 1000 0090 7417 3023
 3. Niniejszy Regulamin okrela i reguluje:
  1. zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu Malachit,
  2. zasady skadania zamwie na towary i usugi dostpne w Serwisie Malachit,
  3. zasady realizacji zamwie na towary i usugi,
  4. zasady zapaty przez Uytkownika za usugi, towary i przesyki,
  5. uprawnienia Uytkownika do anulowania zamwienia i odstpienia od umowy,
  6. zasady zwrotu i wymiany towaru,
  7. zasady skadania i rozpatrywania reklamacji,
  8. zasady zamieszczania w Serwisie Malachit i rozporzdzania materiaami,
  9. polityk prywatnoci i ochron danych osobowych,
  10. prawa autorskie,
  11. zasady promocji towarw i usug i zasady organizowanych konkursw.
 4. Korzystanie ze stron internetowego Serwisu Malachit jest rwnoznaczne z akceptacj przez Uytkownika postanowie niniejszego Regulaminu. Kady Uytkownik Serwisu Malachit ma obowizek przestrzega postanowie niniejszego Regulaminu. Prosimy uwanie zapozna si z jego treci.
 5. Zoenie przez Uytkownika zamwienia jest rwnoznaczne z akceptacj niniejszego Regulaminu.
 6. Serwis Malachit zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Regulaminu bez powiadamiania Uytkownikw Serwisu Malachit.
 7. Prezentacja towarw i usug w Serwisie Malachit nie stanowi oferty w rozumieniu przepisw Kodeksu Cywilnego oraz innych waciwych przepisw prawnych i nie mog by podstaw do skadania reklamacji, a stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.
 8. Zestawienie materiaowo-kosztowe, zwane inaczej kosztorysem, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 Kodeksu Cywilnego i nie moe stanowi podstaw do roszcze w stosunku do Administratora Serwisu Malachit. Podane w zestawieniu dane s wartociami szacunkowymi i przyblionymi.
 9. Wszelkie informacje znajdujce si na stronach Serwisu Malachit nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zestawienia materiaowo-kosztowe, ceny i inne informacje o projektach architektonicznych podane w Serwisie Malachit, w szczeglnoci ich opisy, parametry techniczne i uytkowe oraz ogoszenia, reklamy i cenniki stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Wszyscy projektanci opracowa wchodzcych w skad gotowego projektu przynale do odpowiednich Izb Zawodowych oraz posiadaj niezbdne uprawnienia, ktrych kopie doczone s do dokumentacji projektowej.
 11. Administrator jako waciciel i zarzdca Serwisu Malachit dooy wszelkich stara, aby Serwis Malachit dziaa w sposb cigy bez jakichkolwiek zakce, jednake Administrator nie ponosi w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialnoci za zakcenia (w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu Malachit) spowodowane si wysz lub niedozwolon ingerencj Uytkownikw lub osb trzecich lub niekompatybilnoci Serwisu Malachit z infrastruktur techniczn Uytkownika oraz za blokowanie przez administratorw serwerw pocztowych przesyania wiadomoci na adres e-mail wskazany przez Uytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze uywanym przez Uytkownika.
 12. Administrator jako waciciel i zarzdca Serwisu Malachit dooy wszelkich stara, aby zapewni aktualno oferty oraz zgodno treci gotowych projektw z wizualizacjami przedstawionymi w ofercie Serwisu Malachit. Uytkownik Serwisu Malachit jest jednak wiadomy, e niektre oferty projektw mog by nieaktualne lub niezgodne z wizualizacjami, co nie moe stanowi podstawy do jakichkolwiek roszcze Uytkownika wobec Serwisu Malachit.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich paszczyzn funkcjonowania Serwisu Malachit wraz z systemem poczty elektronicznej do prowadzenia dziaalnoci komercyjnej, reklamowej i ogoszeniowej wrd Uytkownikw, a take wobec osb trzecich, a w szczeglnoci poprzez kierowanie do Uytkownikw lub doczanie do przekazywanych pomidzy Uytkownikami i osobami trzecimi treci reklamowych, informacyjnych i komercyjnych, dotyczcych towarw lub usug wiadczonych zarwno przez Administratora, jak i podmioty trzecie.
 14. Uytkownik zobowizuje si naprawi szkody wyrzdzone Administratorowi Serwisu Malachit i zwolni Serwis Malachit z jakichkolwiek roszcze lub da cznie z uzasadnionymi kosztami obsugi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie, ktre wynikaj bezporednio z naruszenia przez Uytkownika postanowie Regulaminu lub jakichkolwiek praw osb trzecich.
 15. Administrator publikuje zmiany Regulaminu i zaczniki do Regulaminu na stronach Serwisu Malachit. Z chwil publikacji zmian Regulaminu lub zacznikw do regulaminu w Internecie wszelkie wczeniejsze postanowienia w tym zakresie trac moc, a w ich miejsce obowizuj postanowienia nowe, chyba e dalsze postanowienia niniejszego Regulaminu stanowi inaczej.
 16. Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez Serwis Malachit promocji, konkursw oraz dodatkowych usug, ktrych szczegowe zasady i warunki okrelane bd kadorazowo w zacznikach do niniejszego Regulaminu, na stronach internetowych Serwisu Malachit lub na profilach Administratora prowadzonych w mediach spoecznociowych (Facebook, YouTube, Google+).
 17. Serwis Malachit nie ponosi odpowiedzialnoci za niedostarczenie e-maila z informacjami, jeeli powysze spowodowane jest przyczynami lecymi po stronie Uytkownika (np. przepeniona skrzynka mailowa).
 18. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj przepisy prawa polskiego, a zwaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 19. Zmiany Regulaminu nie maj wpywu na zamwienia zoone przed dat obowizywania nowych postanowie Regulaminu.
 20. Regulamin wprowadzono w ycie dnia 25.05.2018.
2. DEFINICJE
Uyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczaj:
Regulamin- niniejszy dokument wraz z wszelkimi zacznikami i dodatkami do niego, ktre wyranie si do niego odwouj i stanowi jego integraln cz.
Serwis Malachit - powizany funkcjonalnie zbir stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: www.malachit.pl, www.projektymalachit.pl, www.projektydomowmalachit.pl lub innych adresach Administratora Serwisu Malachit, zawierajcy:
 • baz danych ofert towarw i usug,
 • informacje o usugach wiadczonych przez Serwis Malachit,
 • informacje o zamwieniach indywidualnych oferowanych przez Serwis Malachit,
 • dodatkowe funkcje i usugi oferowane przez Serwis Malachit.
Administrator - podmiot zarzdzajcy i prowadzcy Serwis Malachit, ktrym jest Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Goowacz z siedzib w Rybniku przy ul.orskiej 205, NIP 6422029762, REGON 240251822, wpisan w dniu 15.12.2005r. do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnika ewidencji dziaalnoci gospodarczej pod numerem 27715/2005.
Nr konta bankowego: ING BANK LSKI S.A. 19 1050 1344 1000 0090 7417 3023.
Kontakt z administratorem moliwy jest rwnie poprzez:
 • strony internetowe www.malachit.pl, www.projektymalachit.pl lub www.projektydomowmalachit.pl;
 • korespondencj elektroniczn na adres e-mail: sklep@malachit.pl, malachit@malachit.pl, aleksandra@malachit.pl lub artur@malachit.pl;
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 32 42 50746 lub 519 566144
Uytkownik - osoba korzystajca ze stron Serwisu Malachit lub zamawiajca towar lub usug w Serwisie Malachit, bdca osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn, ktrej odrbna ustawa przyznaje zdolno prawn.
Konsument Uytkownik bdcy osob fizyczn, dokonujcy zakupw w Serwisie Malachit w zakresie niezwizanym bezporednio z jego dziaalnoci gospodarcz lub zawodow (zgodnie z art. 221ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
Przedsibiorca przedsibiorca w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827), ktrym w przypadku zawarcia przez Uytkownika umowy sprzeday z Serwisem Malachit jest Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Goowacz.
Dane osobowe wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub moliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bd kilka szczeglnych czynnikw okrelajcych fizyczn, fizjologiczn, genetyczn, psychiczn, ekonomiczn, kulturow lub spoeczn tosamo, w tym IP urzdzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za porednictwem plikw cookie oraz innej podobnej technologii.
RODO Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z pniejszymi zmianami) wraz z obowizujcymi na czas przygotowywania gotowego projektu aktami normatywnymi (rozporzdzeniami) do niej.
Inwestor uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego.
Projektant uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego.
Kierownik budowy - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego.
Materiay wszelkie treci zamieszczone przez Uytkownika w Serwisie Malachit oraz na profilach Administratora prowadzonych w mediach spoecznociowych (Facebook, YouTube, Google+), w tym w szczeglnoci zdjcia, wypowiedzi, recenzje towarw i usug znajdujcych si w asortymencie Serwisu Malachit.
Towar gotowy projekt domu, garau i innego budynku, kosztorys oraz inne produkty bdce w ofercie Serwisu Malachit.
Usuga usuga polegajca na wykonaniu przez Serwis Malachit midzy innymi wstpnych analiz funkcjonalnych, ekspertyz budowlanych, wiadectw charakterystyki energetycznej, map do celw projektowych, ekspertyz i opinii geotechnicznych, opinii dendrologicznych, operatw wodnoprawnych, raportw oddziaywania na rodowisko; usuga adaptacji gotowych projektw; usuga polegajca na penieniu przez Serwis Malachit funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego; usuga polegajca na penieniu przez Serwis Malachit obsugi administracyjnej i projektowej zwizanej z procesem budowlanym. Usuga realizowana jest na podstawie indywidualnych uzgodnie pomidzy Serwisem Malachit i Uytkownikiem.
Usuga adaptacji usuga polegajca na wykonaniu przez Serwis Malachit (przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami do penienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnociach niezbdnych do wykonywania adaptacji) adaptacji gotowego projektu.
Adaptacja gotowego projektu usuga polegajca na przystosowaniu zakupionego gotowego projektu przez projektanta obiektu budowlanego, do ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz do warunkw otoczenia planowanej przez Uytkownika inwestycji, w tym midzy innymi:
 • sporzdzenie projektu zagospodarowania dziaki lub terenu na aktualnej mapie do celw projektowych obejmujcej midzy innymi: okrelenie granic dziaki lub terenu, usytuowanie budynku, obrys i ukady istniejcych i projektowanych obiektw budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposobu odprowadzania lub oczyszczania ciekw, ukad komunikacyjny, ukad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementw, wymiarw i wzajemnych odlegoci obiektw w nawizaniu do istniejcej i projektowanej zabudowy terenw ssiednich,
 • opracowanie strony tytuowej,
 • umieszczenie metryki projektu na rysunkach wchodzcych w skad projektu budowlanego,
 • opatrzenie numeracj wszystkich stron projektu budowlanego i zacznikw do projektu,
 • opracowanie spisu zawartoci projektu budowlanego,
 • uzyskanie wymaganych prawem uzgodnie i decyzji administracyjnych.
Ze wzgldu na zrnicowane lokalizacje budynkw, do gwnych obowizkw projektanta adaptujcego naley sprawdzenie fundamentw przewidzianych w projekcie, pod ktem indywidualnych lokalizacyjnych warunkw gruntowych, dostosowanie wiby dachowej do odpowiedniej strefy wiatrowej i niegowej, dostosowanie przegrd budowlanych obiektu budowlanego do wymaga izolacyjnoci cieplnej i innych wymaga zwizanych z oszczdnoci energii do odpowiedniej strefy klimatycznej, dostosowanie projektu instalacji sanitarnych (zwaszcza centralnego ogrzewania) do odpowiedniej strefy klimatycznej, skorygowanie w razie potrzeby charakterystyki energetycznej budynku do odpowiedniej strefy klimatycznej, skorygowanie w razie potrzeby analizy ekonomicznej i ekologicznej przyjtych ostatecznie przez projektanta adaptujcego rozwiza projektowych.
Adaptacja to rwnie dokonanie zmian w zakupionym projekcie architektoniczno budowlanym wedug waciwoci wskazanych przez Uytkownika.
Adaptacja Projektu powinna zosta zlecona samodzielnie przez Uytkownika jako nabywcy gotowego projektu i Uytkownik ponosi jej peny koszt. Uytkownik samodzielnie wystpuje w celu uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych koniecznych do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych np. decyzji o pozwoleniu na budow.
Gotowy projekt 4 (cztery) egzemplarze dokumentacji projektowej obiektu budowlanego (np. domu, garau, budynku usugowego, altany, obiektu maej architektury, budowli) bdcy w ofercie Serwisu Malachit, przeznaczony do wielokrotnego zastosowania przez Serwis Malachit, ktry moe by zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany, po dokonaniu jego adaptacji w rozumieniu obowizujcych przepisw prawa budowlanego.
Rozpoczcie budowy obiektu na podstawie gotowego projektu, moe nastpi po uzyskaniu przez Inwestora odpowiednich decyzji administracyjnych wymaganych prawem budowlanym. W celu uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych np. decyzji o pozwoleniu na budow, konieczne jest wykonanie adaptacji gotowego projektu przez projektanta adaptujcego.
Gotowy projekt budynku 4 (cztery) egzemplarze dokumentacji projektowej wybranego budynku w rozumieniu przepisw prawa budowlanego np. domu, garau, budynku gospodarczego, budynku usugowego, budynku produkcyjnego, hali lub magazynu itp. bdcego w ofercie Serwisu Malachit, przeznaczony do wielokrotnego zastosowania przez Serwis Malachit, ktry moe by zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany, po dokonaniu jego adaptacji w rozumieniu obowizujcych przepisw prawa budowlanego.
Rozpoczcie budowy budynku na podstawie gotowego projektu, moe nastpi po uzyskaniu przez Inwestora odpowiednich decyzji administracyjnych zgodnie z prawem budowlanym. W celu uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych np. decyzji o pozwoleniu na budow, konieczne jest wykonanie adaptacji gotowego projektu przez projektanta adaptujcego.
Dokumentacja projektowa budynku zawiera: projekt architektoniczno-budowlany, projekt budowlany konstrukcji, projekt budowlany instalacji sanitarnych (wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, a w niektrych gotowych projektach budynkw rwnie gazowej i/lub wentylacji mechanicznej), projekt budowlany instalacji elektrycznej, owiadczenia projektantw, kserokopie uprawnie budowlanych i zawiadcze o przynalenoci projektantw do Izby Architektw lub Izby Inynierw Budownictwa, szablon informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia, charakterystyk energetyczn budynku i analiz ekonomiczn i ekologiczn przyjtych rozwiza projektowych.
Dokumentacja projektowa projekt budowlany opracowany w jzyku polskim zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi i obowizujcymi na czas przygotowania projektu przepisami prawa budowlanego.
Koncepcja projektu - zarys projektu architektoniczno budowlanego zawierajcy wizualizacj, uproszczony rysunek i opis. Koncepcja projektu wymaga dodatkowego opracowania architekta - twrcy, aby speniaa wymogi projektu architektoniczno budowlanego w rozumieniu przepisw prawa budowlanego.
Kosztorys zestawienie materiaowo-kosztowe dla wybranego gotowego projektu obiektu budowlanego, ktrego dane s wartociami szacunkowymi i przyblionymi i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisw Kodeksu Cywilnego.
Zamwienie indywidualne zoenie przez Uytkownika indywidualnego zlecenia nabycia okrelonego przez Uytkownika towaru lub usugi nie znajdujcej si w ofercie i na stanie Serwisu Malachit wraz z okreleniem: iloci, waciwoci, szczegw, formy patnoci, adresu i danych Uytkownika potrzebnych do wystawienia faktury, adresu wysyki, numeru telefonu kontaktowego.
Zamwienie zoenie przez Uytkownika zlecenia nabycia okrelonego przez Uytkownika towaru lub usugi znajdujcej si w ofercie i na stanie Serwisu Malachit wraz z okreleniem: iloci, szczegw, formy patnoci, adresu i danych Uytkownika potrzebnych do wystawienia faktury, adresu wysyki, numeru telefonu kontaktowego.
Umowa sprzeday umowa sprzeday towaru lub usugi, na podstawie ktrej uytkownik nabywa okrelony w zamwieniu towar lub usug znajdujc si w ofercie i na stanie Serwisu Malachit w iloci okrelonej przez Uytkownika lub te umowa sprzeday zamwienia indywidualnego wedug waciwoci okrelonych przez Uytkownika na podstawie indywidualnych uzgodnie z Administratorem.
W przypadku, gdy towar ten jest gotowym projektem lub indywidualnym projektem Uytkownik uzyskuje w wyniku zawarcie umowy sprzeday prawo (licencj niewyczn) do zastosowania tego projektu do jednej budowy na terytorium Polski.
Cena cena brutto (zawierajca podatek VAT) towaru lub usugi okrelona przez Serwis Malachit w polskich zotych.
Warto zamwienia czne podsumowane ceny poszczeglnych jednorazowo zamwionych przez Uytkownika towarw i usug w Serwisie Malachit.
Promocja organizowana przez Serwis Malachit, trwajca przez okrelony przez Serwis Malachit czas, uatrakcyjniona dla Uytkownikw sprzeda towarw lub usug.
Konkurs przyrzeczenia publiczne zoone przez Serwis Malachit, w ktrym oznaczony zosta termin ubiegania si o nagrod za najlepsz czynno lub najlepszy rezultat (dzieo), speniajce warunki okrelone w przyrzeczeniu nagrody w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Dni wolne od pracy - dni ustawowo uznane za wolne od pracy, dni witeczne, a take soboty iniedziele.
Dni robocze dni od poniedziaku do pitku z wyjtkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni witecznych.
3. SKADANIE ZAMWIE
 1. Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Goowacz prowadzi sprzeda towarw i usug midzy innymi za porednictwem Serwisu Malachit.
 2. Serwis Malachit zawiera ofert towarw na sprzeda.
 3. Zamwienie na towar lub usug moe zoy Uytkownik.
 4. Uytkownik skada zamwienie na towar lub usug poprzez
  1. wypenienie formularza zamwienia dostpnego na stronach www.projektymalachit.pl i www.projektydomowmalachit.pl pod przyciskiem "zamw projekt" znajdujcym si na podstronie wybranego projektu lub pod przyciskiem "zamwienie" znajdujcym si w menu grnym strony lub
  2. wysyajc zamwienie internetowo na adres e-mail: sklep@malachit.pl.
 5. W zamwieniu naley poda:
  1. szczegow nazw towaru lub usugi,
  2. wersj wykonania gotowego projektu (podstawowa lub lustrzane odbicie),
  3. okrelenie przy pozostaych towarach lub usugach czy Uytkownik realizuje zamwienie (tak lub nie),
  4. numer telefonu i adres e-mail,
  5. dane do faktury: imi i nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto oraz dodatkowo, jeeli faktura VAT wystawiona ma zosta dla firmy, nazw firmy i NIP,
  6. dane do wysyki, jeli s inne ni dane do faktury: imi i nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto,
  7. form patnoci.
 6. Informacje okrelone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, podane w zamwieniu powinny by prawdziwe, prawidowe i uzupenione starannie.
 7. Nieprawidowo wypenione:
  1. formularze zamwienia lub
  2. zamwienia przesane internetowo na adres e-mail nie bd rozpatrywane przez Serwis Malachit.
 8. W sytuacji podania przez Uytkownika bdnych danych w zamwieniu, wszelkie koszty wynike z tego tytuu ponosi Uytkownik.
 9. Uytkownik moe wybra nastpujce formy patnoci za zamwione towary:
  1. przelewem bankowym na konto Serwisu Malachit:
   ING BANK LSKI S.A. 19 1050 1344 1000 0090 7417 3023,
  2. za pobraniem patno gotwk Kurierowi przy odbiorze przesyki lub
  3. gotwk przy odbiorze osobistym.
 10. Uytkownik moe wybra nastpujce formy patnoci za zamwione usugi i zamwienia indywidualne:
  1. przelewem bankowym na konto Serwisu Malachit:
   ING BANK LSKI S.A. 19 1050 1344 1000 0090 7417 3023,
 11. Wszystkie koszty przelewu i opaty bankowe ponosi Uytkownik.
 12. Zamwienie usugi lub zamwienie indywidualne wymaga udzielenia obsudze Serwisu Malachit indywidualnych szczegowych informacji przez Uytkownika.
  1. zakres szczegowych informacji potrzebnych do realizacji usugi lub zamwienia indywidualnego zostanie przesany przez obsug Serwisu Malachit na adres mailowy Uytkownika,
  2. wyszczeglnienie wymaganych dokumentw potrzebnych do zrealizowania Usugi lub zamwienia indywidualnego zostanie przesany przez obsug Serwisu Malachit na adres mailowy Uytkownika,
  3. warto zamwienia oraz termin realizacji usugi lub zamwienia indywidualnego zostan podane Uytkownikowi telefonicznie lub w formie wiadomoci e-mail podany przez Uytkownika adres, przez obsug Serwisu Malachit, po uzyskaniu kompletu informacji i dokumentw (pkt. a i b)
  4. Uytkownik w razie zaakceptowania wartoci zamwienia i terminu realizacji podanych przez obsug Serwisu Malachit, przesya potwierdzenie zamwienia na adres e-mail: sklep@malachit.pl
  5. Serwis Malachit zastrzega sobie prawo do odmwienia realizacji zamwienia usugi lub zamwienia indywidualnego.
 13. Zoenie zamwienia w Serwisie Malachit nie jest rwnoznaczne z jego przyjciem do realizacji.
 14. Realizacja zamwienia rozpoczyna si po telefonicznej weryfikacji zamwienia przez obsug Serwisu Malachit i dodatkowym potwierdzeniu zamwienia przez Uytkownika oraz w przypadku
  1. zamwie patnych przy odbiorze po telefonicznym potwierdzeniu przez Uytkownika zoonego zamwienia;
  2. zamwie patnych przelewem po zaksigowaniu wpaty na koncie Administratora Serwisu Malachit.
 15. Do zawarcia umowy sprzeday towaru lub usugi dochodzi z chwil potwierdzenia przyjcia zamwienia przez Serwis Malachit drog telefoniczn lub w formie wiadomoci e-mail wysyanej przez Serwis Malachit na adres mailowy podany przez Uytkownika w zamwieniu.
 16. Do kadego zamwienia wystawiana jest faktura VAT.
 17. W sprzeday wysykowej faktura VAT doczana jest do wysanego towaru.
 18. Uytkownik moe wprowadzi zmiany w zamwieniu towaru lub moe wycofa zoone zamwienie na towar tylko i wycznie jeli skadajce si na nie towary nie zostay jeszcze przygotowane do wysyki. Wprowadzenie zmian jest moliwe przez kontakt pod numerem telefonu 519566144 lub wysyajc informacj mailem na adres: sklep@malachit.pl.
 19. Zmiany bd wprowadzane wycznie po zweryfikowaniu Uytkownika.
 20. Rezygnacja przez Uytkownika z usugi lub z indywidualnego zamwienia nie jest moliwa ze wzgldu na to, e s to wiadczenia o waciwociach okrelonych przez Uytkownika w zoonym zamwieniu lub cile zwizanych z jego osob. Do takich zaliczamy midzy innymi usug adaptacji, dostaw projektu lub dziea stworzonego wedug indywidualnego zamwienia Uytkownika.
 21. Wszystkie ceny publikowane w Serwisie Malachit s podane wraz z podatkiem VAT w polskich zotych i nie zawieraj kosztw dostawy. Cakowity koszt zamwienia, czyli cena produktw wraz z kosztami dostawy, wskazany jest w procesie zamawiania przed zoeniem zamwienia przez Uytkownika.
 22. Cena podana przy kadym towarze jest wica w chwili zoenia przez Uytkownika zamwienia.
 23. Serwis Malachit zastrzega sobie prawo do:
  1. ustalenia z Uytkownikiem innych, szczeglnych warunkw zamwienia, dostawy, ceny i formy patnoci,
  2. odmwienia realizacji zamwienia, take bez podania przyczyny,
  3. zmiany cen towarw i usug znajdujcych si w ofercie Serwisu Malachit (zmiana cen nie dotyczy zamwie przyjtych do realizacji), wprowadzania nowych towarw i usug do oferty Serwisu Malachit, wycofania towarw i usug z oferty Serwisu Malachit, przeprowadzania i odwoywania akcji promocyjnych w Serwisie Malachit lub wprowadzania w nich zmian, bez podania przyczyny,
  4. staego udoskonalania towarw i usug prezentowanych w ofercie, dlatego te mog wystpi niewielkie rnice pomidzy towarami i usugami prezentowanymi w Serwisie Malachit lub autorskich katalogach, a ich dokumentacj techniczn.
4. REALIZACJA ZAMWIE
 1. Serwis Malachit realizuje zamwienia tylko na terenie Polski.
 2. Serwis Malachit zastrzega sobie moliwo realizacji zamwienia poza terenem Polski na zasadach indywidualnie uzgodnionych z Uytkownikiem.
 3. Koszt przesyki zamwionych przez Uytkownika gotowych projektw budynkw, dla przesyek z adresem dostawy na terenie Polski z terminem dostawy w dni robocze, pokrywa Administrator.
 4. Koszt przesyki pozostaych towarw z adresem dostawy na terenie Polski, bdcych w ofercie Serwisu Malachit pokrywa Uytkownik i wynosi on:
  1. dla wysyki bez pobrania 20,00z.
  2. dla wysyki za pobraniem 25,00z.
 5. Jeli przy realizacji wysyki za pobraniem lub realizacji zamwie patnych przy odbiorze, warto zamwienia przekracza kwot 5000,00z. Uytkownik zobowizany jest do dokonania przelewem wpaty zaliczki w wysokoci 10% wartoci zamwienia.
 6. Serwis Malachit nie prowadzi sprzeday hurtowej. Zamwienia skadane przez jednego Uytkownika na towar lub usug w iloci wikszej ni dwie sztuki mog zosta anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsuga Serwisu Malachit.
 7. Zamwienia na towary dostpne na dzie skadania zamwienia, s realizowane w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzeday. Za termin realizacji uznaje si dzie wysania przesyki przez Serwis Malachit.
 8. Przesyki dostarczane s przez poczt kuriersk. W przypadku podania przez Uytkownika bdnego lub niedokadnego adresu lub te nieobecno okrelonego w zamwieniu odbiorcy przesyki lub nie odebranie przesyki przez okrelonego w zamwieniu odbiorc, Serwis Malachit nie ponosi odpowiedzialnoci za niedostarczenie lub opnienie w dostarczeniu przedmiotu zamwienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 9. W przypadku zaistnienia szczeglnych okolicznoci, uniemoliwiajcych dotrzymanie terminu, Uytkownik zostanie niezwocznie powiadomiony przez obsug Serwisu Malachit.
 10. Termin realizacji zamwienia na towary oznaczone jako "w przygotowaniu" zostanie podany telefonicznie w momencie potwierdzenia zamwienia.
 11. Serwis Malachit zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zrealizowania zamwienia na towar lub usug bez podania przyczyny rezygnacji.
5. REZYGNACJA Z ZAMWIENIA, ODSTPIENIE OD UMOWY, ZWROTY I WYMIANY
 1. Uytkownik moe zrezygnowa z zamwienia tylko i wycznie, jeli skadajce si na nie towary nie zostay jeszcze przygotowane do wysyki. Wprowadzenie zmian jest moliwe przez kontakt pod numerem telefonu 519566144 lub wysyajc informacj mailem na adres: sklep@malachit.pl.
 2. Konsument moe odstpi od umowy sprzeday towaru zakupionego w Serwisie Malachit w cigu 14 (czternastu) dni kalendarzowych, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztw, z wyjtkiem kosztw okrelonych w ust. 6 poniej. Bieg terminu do odstpieniu od umowy rozpoczyna si:
  1. od daty otrzymania zrealizowanego zamwienia (wydania towaru),
  2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej czci zrealizowanego zamwienia jeeli zamwienie jest realizowane w czciach.
 3. Prawo do odstpienia od umowy nie przysuguje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
  1. o wiadczenie usug, jeeli przedsibiorca wykona w peni usug za wyran zgod Konsumenta, ktry zosta poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spenieniu wiadczenia przez przedsibiorc utraci prawo odstpienia od umowy,
  2. w ktrej przedmiotem wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedug specyfikacji konsumenta lub suca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w ktrej przedmiotem wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecztowanym opakowaniu, ktrej po otwarciu opakowania nie mona zwrci ze wzgldu na ochron zdrowia lub ze wzgldw higienicznych, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu,
  4. w ktrej przedmiotem wiadczenia s nagrania dwikowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecztowanym opakowaniu, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu,
  5. o dostarczanie dziennikw, periodykw lub czasopism, z wyjtkiem umowy o prenumerat,
  6. o dostarczanie treci cyfrowych, ktre nie s zapisane na noniku materialnym, jeeli spenianie wiadczenia rozpoczo si za wyran zgod konsumenta przed upywem terminu do odstpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsibiorc o utracie prawa odstpienia od umowy.
  Odstpienie od umowy sprzeday zgodnie z ust. 2 powyej wymaga zoenia owiadczenia na pimie w terminie wskazanym w ust. 2 powyej (Konsument moe skorzysta ze wzoru owiadczenia znajdujcego si zakadce Dokumenty do pobrania: "formularz wymiany lub zwrotu").
  Owiadczenie o odstpieniu od umowy moe zosta przekazane pisemnie na adres Serwisu Malachit: Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Goowacz, 44-203 Rybnik, ul.orska 205 lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres sklep@malachit.pl.
 4. W przypadku odstpienia od umowy Konsument zobowizany jest do zwrotu do Serwisu Malachit towaru w stanie niewykraczajcym poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, jej cechy i funkcjonowanie.
 5. Bezporedni koszt zwrotu towaru w wyniku odstpienia ponosi Konsument. Jednoczenie Konsument ponosi odpowiedzialno za zmniejszenie wartoci towaru bdce wynikiem korzystania z niego w sposb wykraczajcy poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, jego cechy lub funkcjonowanie.
 6. Konsument, ktry odstpi od umowy ma obowizek zwrci towar do Serwisu Malachit, niezwocznie, jednak nie pniej ni 14 dni od dnia odstpienia od umowy.
 7. Serwis Malachit nie odbiera kierowanych do niego przesyek odesanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty zwizane z takimi przesykami.
 8. Zgoszenia zwrotu lub wymiany naley dokona przesyajc uzupeniony "formularz wymiany lub zwrotu" dostpny w zakadce dokumenty do pobrania Serwisu Malachit i dowd zakupu na adres
  e-mail: sklep@malachit.pl oraz listem poleconym na adres:
  Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Goowacz, 44-203 Rybnik, ul.orska 205
 9. Uytkownik moe zwrci gotowy projekt w terminie do 30 dni od daty zakupu w przypadku przysania pisemnego uzasadnienia o rezygnacji. Uytkownik jest zobowizany do pokrycia opaty manipulacyjnej w wysokoci 20% ceny zakupionego gotowego projektu.
 10. Uytkownik moe zwrci gotowy projekt w terminie do 90 dni od daty zakupu w przypadku przysania pisemnego uzasadnienia o rezygnacji. Uytkownik jest zobowizany do pokrycia opaty manipulacyjnej w wysokoci 30% ceny zakupionego gotowego projektu.
 11. Uytkownik moe zwrci gotowy projekt w terminie do 180 dni od daty zakupu w przypadku przysania pisemnego uzasadnienia o rezygnacji. Uytkownik jest zobowizany do pokrycia opaty manipulacyjnej w wysokoci 50% ceny zakupionego gotowego projektu.
 12. Uytkownik moe zwrci gotowy projekt w terminie do 360 dni od daty zakupu w przypadku przysania pisemnego uzasadnienia o rezygnacji. Uytkownik jest zobowizany do pokrycia opaty manipulacyjnej w wysokoci 70% ceny zakupionego gotowego projektu.
 13. W terminie do 90 dni od daty zakupu Uytkownik moe jednorazowo wymieni gotowy projekt zakupiony na nowy, jeeli cena gotowego projektu wymienianego jest co najmniej rwna cenie gotowego projektu na jaki Uytkownik chce go wymieni. Uytkownik jest zobowizany do pokrycia rnicy w cenie wymienianego gotowego projektu oraz do pokrycia kosztw ponownej wysyki gotowego projektu zgodnie z 4. pkt. 4
 14. W terminie od 90 do 360 dni od daty zakupu Uytkownik moe jednorazowo wymieni gotowy projekt zakupiony na nowy, jeeli cena gotowego projektu wymienianego jest co najmniej rwna cenie gotowego projektu na jaki Uytkownik chce go wymieni. Uytkownik jest zobowizany do pokrycia opaty manipulacyjnej w wysokoci 20% ceny wczeniej zakupionego gotowego projektu, do pokrycia rnicy w cenie wymienianego gotowego projektu oraz do pokrycia kosztw ponownej wysyki gotowego projektu zgodnie z 4. pkt. 4
 15. W przypadku ladw uytkowania towaru (zagicia, zabrudzenia itp.) zostanie naliczona Uytkownikowi opata manipulacyjna w wysokoci 20% ceny zwracanego lub wymienianego towaru. Serwis Malachit zastrzega sobie prawo do nie przyjcia zwrotu lub wymiany towaru w przypadku wyranych ladw uytkowania towaru lub do naliczenia opaty manipulacyjnej wyszej, ustalonej indywidualnie z Uytkownikiem.
 16. W przypadku zwrotu lub wymiany towaru ze ladami jego uytkowania okrelonymi w pkt. 15 niniejszego paragrafu, naliczone opaty manipulacyjne sumuje si.
 17. Zwrot lub wymiana towaru jest moliwa tylko wwczas, jeeli towar nie by uywany, nie zosta w aden sposb zniszczony, nie by kopiowany. Towar musi by zwrcony w oryginalnym opakowaniu. Pyty CD musz by zwrcone w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu.
 18. Do zwrotu lub wymiany nie kwalifikuje si towarw zuytych, zaadaptowanych, noszcych lady zniszczenia, zapisanych lub noszcych lady rozmontowania.
 19. Do zwrotu lub wymiany nie kwalifikuje si towarw, w ktrych wprowadzono zmiany na yczenie Uytkownika.
 20. Do zwrotu lub wymiany nie kwalifikuje si koncepcji projektw, plikw elektronicznych lub innych towarw i zamwie indywidualnych przygotowanych na yczenie Uytkownika.
 21. Przed wysyk zwracanego lub wymienianego towaru Uytkownik zobowizuje si do telefonicznego skontaktowania z obsug Serwisu Malachit pod numerem telefonu 519566 144.
 22. Do zwracanego lub wymienianego towaru naley doczy uzupeniony "formularz wymiany lub zwrotu" dostpny w Serwisie Malachit w "dokumentach do pobrania", pisemne owiadczenie o odstpieniu od umowy (jeeli Konsument odstpuje od umowy) i dowd zakupu.
 23. Zwracane lub wymieniane towary naley odesa na adres: Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Goowacz, 44-203 Rybnik, ul.orska 205
 24. Zwrot pienidzy wynikajcy z odstpienia od umowy przez Konsumenta lub ze zwrotu lub wymiany towaru przez Uytkownika, po odliczeniu opat manipulacyjnych wynikajcych z niniejszego regulaminu lub z ustale szczegowych, zostanie dokonany przelewem bankowym na wskazane przez Uytkownika w "formularzu wymiany lub zwrotu" konto bankowe, niezwocznie, nie pniej jednak ni w terminie 14 dni od daty zwrotnego otrzymaniu towaru i uzupenionego "formularza wymiany lub zwrotu" lub stosownego owiadczenia o odstpieniu od zawartej umowy oraz od daty zwrotnego otrzymania podpisanej przez Uytkownika kopii faktury korygujcej.
 25. Faktur korygujc obsuga Serwisu Malachit wystawia po dokonaniu weryfikacji przesyki i zakwalifikowaniu jej do zwrotu. Obsuga Serwisu Malachit przesya faktur korygujc w dwch egzemplarzach poczt na adres wysyki podany przez Uytkownika.
 26. Koszt przesyki towaru zwracanego lub wymienianego ponosi Uytkownik.
 27. Koszty wysania towaru do Uytkownika nie podlegaj zwrotom.
 28. W przypadku gdy Uytkownikiem jest Przedsibiorca prawo do odstpienia od umowy zawartej na odlegoci nie przysuguje.
 29. Wskutek zwrotu gotowego projektu lub projektu w wersji elektronicznej na pycie CD Uytkownik traci prawo jego zastosowania w jakiejkolwiek czci.
 30. W razie odstpienia od umowy sprzeday przez Konsumenta lub zwrotu towaru przez Uytkownika umowa sprzeday uwaana jest za niezawart.
 31. Serwis Malachit zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany wysokoci opat manipulacyjnych z tytuu zwrotu lub wymiany towaru,
  2. odmowy przyjcia przesyki wysanej za pobraniem,
  3. odmowy przyjcia zwrotu lub wymiany towaru, w przypadku gdy jest on zniszczony,
  4. dokonywania indywidualnych ustale z Uytkownikiem dotyczcych zwrotu lub wymiany towaru.
6. REKLAMACJA I RKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE
 1. Uytkownik moe reklamowa towar posiadajcy wady wedug swojego wyboru:
  1. z uprawnie gwarancyjnych,
  2. z uprawnie przysugujcych mu od Administratora z tytuu niezgodnoci towaru z umow.
 2. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysugujce Uytkownikowi od Administratora z tytuu niezgodnoci towaru z umow s uprawnieniami od siebie niezalenymi.
  Serwis Malachit jest odpowiedzialny wobec Uytkownika (rkojmia), jeeli sprzedany towar ma wad fizyczn lub prawn, gdzie wad fizyczn jest niezgodno dostarczonych towarw z umow. Serwis Malachit odpowiada z tytuu rkojmi, jeeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upywem 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady towaru, nie pniej jednak ni przed upywem 2 (dwch) lat od daty dorczenia towaru Uytkownikowi. W przypadku stwierdzenia niezgodnoci towaru z umow Uytkownikowi przysuguje prawo do zoenia reklamacji w Serwisie Malachit. W takim przypadku Uytkownik powinien odesa towar na adres Serwisu Malachit:
  Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Goowacz
  44-203 Rybnik, ul.orska 205
 3. Administrator odpowiada wobec Uytkownika z tytuu rkojmi za wady fizyczne i prawne towaru oraz z tytuu reklamacji w zakresie okrelonym przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z pn. zm.). Odpowiedzialno Administratora Serwisu Malachit z tytuu rkojmi za wady fizyczne i prawne towaru lub z tytuu reklamacji wobec Uytkownika zostaje ograniczona do ceny uiszczonej za towar.
 4. Serwis Malachit udziela gwarancji na towary na okres 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady towaru.
 5. Jako niezgodno towaru lub wad towaru nie uznaje si zmian w zakresie projektowania wynikajcych ze zmiany Ustawy Prawo budowlane, rozporzdze zwizanych z Ustaw Prawo budowlane i rozporzdze majcych wpyw na towar wprowadzanych po dacie zakupu towaru przez Uytkownika.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczce sprzeday towarw i usug naley zgasza na adres
  Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Goowacz, 44-203 Rybnik, ul.orska 205 lub na adres e-mail: sklep@malachit.pl z dopiskiem w tytule "reklamacja"
 7. Reklamacja powinna zawiera:
  1. szczegow nazw towaru lub usugi,
  2. dane Uytkownika: imi i nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto oraz dodatkowo, jeeli Uytkownikiem jest firma, nazw firmy i NIP,
  3. numer telefonu,
  4. dokadny opis i powd reklamacji.
  Jeeli reklamacja nie spenia warunkw formalnych okrelonych powyej Administrator wzywa Uytkownika do jej uzupenienia w terminie nie duszym ni 7 dni wraz z pouczeniem, e w przypadku braku jej uzupeniania w okrelonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 8. Reklamacje rozpatrywane bd przez Serwis Malachit niezwocznie, w kolejnoci ich wpywania.
 9. Administrator moe pozostawi reklamacj bez rozpoznania, jeeli:
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjanionej w Regulaminie lub innych pomocniczych materiaach dostpnych w Serwisie Malachit. W takim przypadku odpowied na reklamacj zawiera odesanie do stosownego dokumentu,
  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjanionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgoszenie reklamacyjne danego Uytkownika. W takim przypadku odpowied na reklamacj zawiera odesanie do stosownej korespondencji,
  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, ktra nie posiada stosownego upowanienia lub penomocnictwa,
  4. reklamacja zostanie zoona po upywie 30 dni od dnia ujawnienia si przyczyn reklamacji.
 10. Administrator niezwocznie poinformuje Uytkownika o skorzystania z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 11. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzy Uytkownika, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na towar wolny od wad. Nie wpywa to na moliwo zoenia przez Uytkownika owiadczenia o obnieniu ceny albo odstpieniu od umowy zgodnie z obowizujcymi przepisami. W przypadku braku moliwoci wymiany towaru, usunicia wady towaru lub obnienia ceny Serwis Malachit zwrci naleno niezwocznie zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa.Koszty zwizane z odesaniem towaru reklamowanego (najtasza opcja wysyki), Serwis Malachit zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedur opisan 5.
 12. Uytkownik nie moe zoy owiadczenia o obnieniu ceny albo odstpieniu od umowy sprzeday przypadku, gdy Administrator niezwocznie i bez nadmiernych niedogodnoci dla Uytkownika wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wad usunie.
 13. Uytkownik nie moe odstpi od umowy sprzeday, jeeli wada towaru jest nieistotna.
 14. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Uytkownika w momencie wydania mu towaru przez Administratora Serwisu Malachit lub dziaajcego na jego rzecz przewonika. Jeeli Uytkownik samodzielnie okreli przewonika towaru, a Administrator nie mia na to wpywu, ryzyko to przechodzi na Uytkownika w chwili wydania towaru temu przewonikowi.
 15. Ewentualne reklamacje dotyczce uszkodze mechanicznych przesyki powstaych podczas transportu bd rozpatrywane tylko i wycznie po przesaniu na adres Serwisu Malachit sporzdzonego protokou szkody podpisanego przez Uytkownika i dostawc przesyki, dlatego po otrzymaniu towaru zaleca si sprawdzenie przez Uytkownika stanu dostarczonej przesyki w obecnoci przewonika, w szczeglnoci czy jest ona kompletna oraz czy nie jest uszkodzona.
 16. Uytkownik posiada rwnie moliwo skorzystania z pozasdowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia.
 17. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba skadajca reklamacj poinformowana zostanie listownie na adres podany w reklamacji lub poczt elektroniczn na adres e-mail podany w reklamacji.
7. ZAMIESZCZANIE I ROZPORZDZANIE MATERIAAMI
 1. Uytkownik z momentem zamieszczenia danego materiau:
  1. owiadcza, i wadny jest zamieci dany materia w Serwisie Malachit oraz na profilach Administratora prowadzonych w mediach spoecznociowych (Facebook, YouTube, Google+), w tym udostpni go nieograniczonemu krgowi osb;
  2. owiadcza, i dany materia nie narusza powszechnie obowizujcych przepisw prawa, praw osb trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osb trzecich, dbr osobistych osb trzecich, ani zasad wspycia spoecznego;
  3. zamieszczajc dany materia w Serwisie Malachit udziela Serwisowi Malachit nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Serwis Malachit z powyszego materiau w dziaalnoci Serwisu Malachit, w tym w szczeglnoci na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Serwisu Malachit. Uytkownikowi z tytuu udzielenia w Serwisie Malachit powyszej licencji nie przysuguje jakiekolwiek wynagrodzenie;
  4. na wypadek jakichkolwiek roszcze osb trzecich dotyczcych materiau zamieszczonego przez Uytkownika w Serwisie Malachit, Uytkownik zobowizuje si do naprawienia szkody poniesionej przez Serwis Malachit z tego tytuu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a take do przystpienia do postpowania sdowego lub pozasdowego po stronie Serwisu Malachit na pierwsze wezwanie Serwisu Malachit.
 2. Serwis Malachit uprawniony jest do usuwania z Serwisu Malachit oraz z profili Administratora prowadzonych w mediach spoecznociowych (Facebook, YouTube, Google+) materiaw sprzecznych z prawem, naruszajcych prawa osb trzecich, dobra osobiste, zasady wspycia spoecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunicia materiaw zamieszczonych przez Uytkownika Uytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie Malachit.
 3. Uytkownik przyjmuje do wiadomoci, e Serwis Malachit nie stanowi narzdzia do utrwalania i przechowywania materiaw. Administrator nie gwarantuje, i zamieszczone przez Uytkownika materiay bd stale dostpne na stronach internetowych Serwisu Malachit i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialnoci za ich utrat przez Uytkownika.
 4. Administrator, stosownie do powszechnie obowizujcych przepisw prawa, nie ma obowizku sprawdzania materiaw zamieszczonych przez Uytkownikw w Serwisie Malachit lub na profilach Administratora prowadzonych w mediach spoecznociowych (Facebook, YouTube, Google+). W przypadku gdy ktrykolwiek z materiaw zamieszczonych w Serwisie Malachit lub na profilach Administratora prowadzonych w mediach spoecznociowych (Facebook, YouTube, Google+) narusza powszechnie obowizujce przepisy prawa, prawa osb trzecich, zasady wspycia spoecznego lub regulamin, naley poinformowa o tym Administratora wskazujc adres internetowy, pod ktrym dostpny jest dany materia w ramach Serwisu Malachit oraz informujc, na czym polega naruszenie. W przypadku, gdy dany materia narusza bdzie powszechnie obowizujce przepisy prawa, prawa osb trzecich, zasady wspycia spoecznego lub regulamin, Administrator niezwocznie uniemoliwi dostp do tego Materiau osobom trzecim.
 5. Administrator nie odpowiada za dane osobowe pozwalajce na identyfikacj ujawnione samodzielnie przez Uytkownika na stronach Serwisu Malachit lub na profilach Administratora prowadzonych w mediach spoecznociowych (Facebook, YouTube, Google+). Ujawnienie tych danych nastpuje wycznie na odpowiedzialno Uytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do usunicia danych osobowych, ktre nie s wymagane w jakimkolwiek zakresie przez Administratora.
8. POLITYKA PRYWATNOCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Serwis Malachit zobowizuje si do ochrony danych osobowych Uytkownika zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczeglnoci z Rozporzdzeniem ParlamentuEuropejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osb fizycznych wzwizku zprzetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie oochronie danych, zwane dalej RODO).
 2. W niniejszej Polityce Administrator zawar szczegowe informacje o tym, jak przetwarza i chroni prywatno Uytkownikw, w tym dane osobowe pozyskane przez Serwis Malachit.
  Administratorem danych osobowych Uytkownika jest Pracownia Projektowa "Malachit" Aleksandra Goowacz z siedzib w Rybniku, 44-203, przy ul.orskiej 205, NIP: 6422029762, REGON: 240251822,
  tel. 32 42 50 746, 519 566144, e-mail: sklep@malachit.pl, malachit@malachit.pl
  Uytkownik moe skontaktowa si z Administratorem:
  listownie wysyajc list na adres 44-203 Rybnik, ul.orska 205,
  telefonicznie pod numerami telefonw: 32 42 50746 lub 519 566144
  lub korespondencj elektroniczn wysyajc j na adres e-mail: sklep@malachit.pl lub malachit@malachit.pl
 3. Serwis Malachit moe gromadzi dane Uytkownikw na rnych etapach korzystania z Serwisu Malachit, w szczeglnoci:
  1. podczas zamawiania towaru lub usugi,
  2. podczas zawierania umowy sprzeday,
  3. podczas pobierania rysunkw szczegowych gotowego projektu,
  4. podczas polecenia znajomym towaru oferowanego w Serwisie Malachit,
  5. podczas zapytania o rabat lub ustalenia indywidualnych warunkw zamwienia,
  6. podczas transakcji zakupu towaru lub usugi,
  7. podczas kontaktu Uytkownika z Administratorem (osobicie, telefonicznie, mailowo, poprzez profile Administratora prowadzonych w mediach spoecznociowych tj. Facebook, YouTube, Google+),
  8. automatycznie podczas wizyty w Serwisie Malachit lub na profilach Administratora prowadzonych w mediach spoecznociowych (Facebook, YouTube, Google+).
  Serwis Malachit gromadzi nastpujce dane, w tym dane osobowe Uytkownikw: imi, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury (imi, nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, a jeli Uytkownikiem jest firma to rwnie nazwa firmy i NIP) oraz dane do wysyki (imi, nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, a jeli Uytkownikiem jest firma to rwnie nazwa firmy), dodatkowo w przypadku realizacji zamwie indywidualnych moe gromadzi dodatkowe dane potrzebne do zrealizowania zamwienia i wymagane przez organy administracji publicznej np.: numer dziaki budowlanej, adres budowy, dane osobowe Inwestora, w tym rwnie numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zameldowania, adres do korespondencji.
 4. Cele, dla jakich Administrator wykorzystuje dane osobowe Uytkownika i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Uytkownika.
  1. Dane osobowe Uytkownikw przetwarzane s na potrzeby realizacji usug wiadczonych przez Serwis Malachit, takich jak zawarcie umowy sprzeday towaru lub realizacji usugi, wystawienie faktury, rozliczenie transakcji sprzeday towaru lub usugi, realizacji przez Serwis Malachit zamwienia indywidualnego, wysyki towaru, realizacji przez Serwis Malachit usug zwizanych z obsug inwestycji Uytkownika.
   Podstaw prawn przetwarzania jest niezbdno do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. Dane osobowe Uytkownikw przetwarzane s na potrzeby realizacji usug wiadczonych przez Serwis Malachit, takich jak przesania zamwionych rysunkw szczegowych gotowego projektu, zoenia oferty lub informacji na zapytania odnonie danego towaru lub usugi, zoenia oferty na zapytania o rabat lub ustalenia indywidualnych warunkw zamwienia, korzystania z Serwisu Malachit, przesyania informacji dotyczcych oferty Serwisu Malachit.
   Podstaw prawn przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegajcy na dostarczaniu zamwionej komunikacji marketingowej, w tym w formie wiadomoci e-mail, zawierajcych rysunki szczegowe oraz informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach.
  3. Dane osobowe Uytkownikw przetwarzane s ze wzgldu na przepisy prawa, ktre wymagaj od Administratora przetwarzania Twoich danych do celw podatkowych i rachunkowych.
   Podstaw prawn przetwarzania jest niezbdno do wypenienia obowizku prawnego cicego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. Dane osobowe mog by przechowywane przez Administratora dla celw archiwalnych ze wzgldu na przepisy prawa, ktre wymagaj od Administratora przetwarzania Twoich danych do celw zwizanych z przepisami prawa budowlanego.
   Podstaw prawn przetwarzania jest niezbdno do wypenienia obowizku prawnego cicego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  5. Dane osobowe Uytkownikw przetwarzane s w celu obsugi reklamacji i ewentualnych innych roszcze.
   Podstaw prawn przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegajcy na zabezpieczeniu informacji o zamwieniach oraz obsugi ewentualnych roszcze.
  6. Dane osobowe Uytkownikw odwiedzajcych profile Administratora prowadzone w mediach spoecznociowych (Facebook, YouTube, Google+) przetwarzane s przez Administratora w celu informowania Uytkownikw o aktywnoci Administratora oraz promowaniu rnego rodzaju wydarze, usug oraz produktw, a take w celu komunikacji z Uytkownikami za porednictwem funkcjonalnoci dostpnych w mediach spoecznociowych.
   Podstaw prawn przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegajcy na promowaniu wasnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu spoecznoci zwizanej z mark.
  7. Dane osobowe Uytkownikw mog by przetwarzane w celach marketingu usug wasnych Administratora i jego partnerw. Podstaw prawn przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegajcy na wykorzystywaniu wasnych usug Administratora dla celw marketingu wasnego i rozwoju Administratora.
  8. Dane osobowe Uytkownikw mog by przetwarzane w celach analitycznych lub statystycznych.
   Podstaw prawn przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegajcy na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedaowych na potrzeby wewntrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunkw rozwoju Administratora.
  9. Za zgod Uytkownika dane osobowe mog by przekazywane podmiotom z brany budowlanej i finansowej celem umoliwienia zaoferowania usug zwizanych z realizacj inwestycji. Zgoda moe by wycofana w kadym czasie. Wycofanie zgody nie wpywa na legalno przetwarzania danych osobowych Uytkownika w czasie obowizywania zgody. Z prawa do wycofania zgody Uytkownik moe skorzysta wysyajc e-maila na adressklep@malachit.pl
  10. Uytkownik moe wyrazi zgod na przesyanie mu przez Serwis Malachit za porednictwem rodkw komunikacji elektronicznej informacji handlowych i marketingowych oraz na uywanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urzdze kocowych i automatycznych systemw wywoujcych dla celw marketingu bezporedniego dotyczcego towarw i usug Administratora oraz jego partnerw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z pn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z pn. zm.).
   Podstaw prawn przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegajcy na dostarczaniu zamwionej komunikacji marketingowej, w tym w formie wiadomoci e-mail, zawierajcych rysunki szczegowe oraz informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach.
  11. Za zgod Uytkownika dane osobowe mog by przetwarzane w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych. Zgoda moe by wycofana w kadym czasie. Wycofanie zgody nie wpywa na legalno przetwarzania danych osobowych Uytkownika w czasie obowizywania zgody. Z prawa do wycofania zgody Uytkownik moe skorzysta wysyajc maila na adressklep@malachit.pl
  12. W kadej chwili przysuguje Uytkownikowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezporedniego. Z prawa tego mona skorzysta wysyajc maila na adres sklep@malachit.pl
  13. W oparciu o dane osobowe Administrator nie bdzie podejmowa wobec Uytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bdcych wynikiem profilowania.
 5. Podawanie przez Uytkownikw danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania moe uniemoliwi zawarcie umowy sprzeday lub korzystanie z niektrych usug wiadczonych przez Serwis Malachit.
  Uytkownik owiadcza, e podane przez niego dane osobowe s danymi Uytkownika.
 6. Administrator nie odpowiada za dane osobowe pozwalajce na identyfikacj ujawnione samodzielnie przez Uytkownika w Serwisie Malachit lub na profilach Administratora prowadzonych w mediach spoecznociowych (Facebook, YouTube, Google+). Ujawnienie tych danych nastpuj na odpowiedzialno Uytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do usunicia danych prywatnych Uytkownika, ktre nie s wymagane przez Administratora.
 7. Bezpieczestwo danych osobowych
  1. W celu zapewnienia integralnoci i poufnoci danych Administrator przyj Polityk ochrony danych, ktra kompleksowo okrela zasady ochrony danych osobowych. Wdroone zostay take procedury umoliwiajce dostp do danych jedynie osobom upowanionym i wycznie w zakresie, w jakim jest to niezbdne ze wzgldu na wykonywane przez nie zadania.
  2. Administrator stosuje rozwizania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalnoci osb dokonujcych tych operacji.
  3. Administrator dokada naleytej starannoci, aby podmioty z nim wsppracujce daway gwarancje stosowania odpowiednich rodkw bezpieczestwa w kadym przypadku, gdy przetwarzaj dane osobowe na zlecenie Administratora.
  4. Administrator prowadzi na bieco analiz ryzyka i monitoruje adekwatno stosowanych zabezpiecze danych do identyfikowanych zagroe.
 8. Dostp do danych osobowych Uytkownika
  1. Dostp do danych osobowych Uytkownika maj odbiorcy, ktrzy:
   • przekazuj Uytkownikowi informacje handlowe i marketingowe,
   • wiadcz usugi pocztowe i kurierskie,
   • wiadcz usugi ubezpieczeniowe,
   • pomagaj nam utrzyma system teleinformatyczny, w ktrym realizowane s zamwienia,
   • uczestnicz w rozliczeniach transakcji sprzeday towaru lub usugi,
   • pomagaj nam w wypenieniu obowizku prawnego zwizanego z przepisami prawa podatkowego i rachunkowego,
   • projektuj projekty na indywidualne zamwienie,
   • realizuj usugi adaptacji projektu,
   • dostarczaj mapy do celw projektowych na indywidualne zamwienie,
   • wykonuj dokumentacje geotechniczne, dendrologiczne, operaty wodno-prawne i inne opracowania na indywidualne zamwienie,
   • w przypadku zamwienia indywidualnego, uzyskuj uzgodnienia z odrbnymi jednostkami administracyjnymi wymagane do uzyskania decyzji administracyjnych np. decyzji o pozwoleniu na budow,
   • w przypadku zamwienia indywidualnego, uzgadniaj rozwizania projektowe, techniczne, urbanistyczne, archeologiczne itp. wymagane do uzyskania decyzji administracyjnych np. decyzji o pozwoleniu na budow (odrbne jednostki administracyjne),
   • wsppracuj z Administratorem na rzecz realizacji usug wiadczonych dla Uytkownika, jako osoby, ktre peni samodzielne funkcje techniczne w budownictwie okrelone w prawie budowlanym, w tym midzy innymi peni funkcj projektanta, kierownika budowy, kierownika robt, inspektora nadzoru inwestorskiego,
   • organy publiczne dziaajce zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa, w tym midzy innymi z prawem budowlanym, prawem geodezyjnym i kartograficznym, prawem ochrony rodowiska, ochrony przyrody - w zalenoci od rodzaju obsugiwanej przez Administratora, jego
   • pracownikw i podmiotw z nim wsppracujcych inwestycji,
   • organy publiczne walczce z oszustwami i naduyciami,
  2. Wszyscy pracownicy Administratora i podmioty wsppracujce z Administratorem majce dostp do danych osobowych Uytkownika zostali indywidualnie upowanieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywajcych na nich obowizkach w zakresie ochrony prywatnoci naszych Uytkownikw.
 9. Okres przechowywania danych osobowych Uytkownika.
  1. Dane osobowe Uytkownika przechowywane s przez okres niezbdny do realizacji celu, dla ktrego przetwarzane s dane, tj. w przypadku danych przetwarzanych w zwizku z:
   • zakupem towaru lub usugi przez czas trwania obowizkw wynikajcych z regulacji ksigowych i podatkowych oraz ze wzgldw bezpieczestwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszcze;
   • dziaalnoci marketingow do czasu uzyskania sprzeciwu lub dania usunicia danych;
   • realizacj przez Administratora zamwienia indywidualnego na projekt architektoniczny, budowlany, wykonawczy, przetargowy lub kontraktowy do czasu uzyskania sprzeciwu lub dania usunicia danych, lecz nie krcej ni przez okres istnienia obiektu budowlanego;
   • penieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, okrelonych w prawie budowlanym, w tym midzy innymi penieniem funkcji projektanta, kierownika budowy, kierownika robt, inspektora nadzoru inwestorskiego, przez Administratora lub podmioty wsppracujce z Administratorem na rzecz realizacji usug wiadczonych dla Uytkownika do czasu uzyskania sprzeciwu lub dania usunicia danych, lecz nie krcej ni przez okres istnienia obiektu budowlanego.
  2. Okres przechowywania danych moe by przeduony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbdne do ustalenia lub dochodzenia roszcze lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  3. Po upywie okresu przechowywania danych bd one trwale usunite lub zanonimizowane.
 10. Prawa przysugujce Uytkownikom.
  1. Uytkownicy maj prawo do:
   • dostpu do swoich danych osobowych, czyli sprawdzenia, jakie dane s przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak rwnie uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego Uytkownika, komu s one udostpniane oraz kiedy bd usunite;
   • poprawienia danych osobowych w sytuacji, gdy dane Uytkownika zmieni si;
   • sprostowania danych osobowych w sytuacji, gdy dane Uytkownika s nieprawidowe lub niekompletne;
   • uzupenienia danych osobowych w sytuacji, gdy dane Uytkownika s niekompletne,
   • przenoszenia danych osobowych, czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie uywanym formacie nadajcym si do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV na podstawie zgody wyraonej przez Uytkownika;
   • dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: dane Uytkownika s nieprawidowe, Uytkownik moe da ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalajcy sprawdzi Administratorowi prawidowo tych danych; dane Uytkownika bd przetwarzane niezgodnie z prawem Uytkownik moe da ograniczenia przetwarzania swoich danych zgodnie z prawem; Uytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy Administratora s nadrzdne wobec podstawy sprzeciwu Uytkownika; dane Uytkownika nie bd ju potrzebne Administratorowi, ale mog by potrzebne Uytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszcze;
   • usunicia danych osobowych, gdy dane Uytkownika nie bd ju niezbdne do celw, dla ktrych zostay zebrane przez Administratora.
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy: ich przetwarzanie odbywa si na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celw statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczegln sytuacj, w ktrej znalaz si Uytkownik; dane osobowe przetwarzane s na potrzeby marketingu bezporedniego, w tym s profilowane dla tego celu.
  2. Z praw, o ktrych mowa powyej, Uytkownik moe skorzysta wysyajc e-mail na adressklep@malachit.pl
  3. W zwizku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uytkownika, Uytkownikowi przysuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych (https://giodo.gov.pl/pl/493 adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Adresy e-mail pochodzce z korespondencji z Administratorem.
  Wszyscy Uytkownicy Serwisu Malachit maj moliwo bezporedniego kontaktu mailowego z pracownikami Administratora poprzez udostpnione przez Administratora adresy korespondencyjne. Administrator przechowuje korespondencj ze swoimi Uytkownikami dla celw jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiajce si zapytania. Jednoczenie Administrator gwarantuje, e adresy w ten sposb gromadzone nie bd wykorzystywane do komunikacji z Uytkownikiem w celu innym ni przez niego okrelony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach moe si odbywa tylko za uprzedni zgod uytkownika.
 12. Ochrona prywatnoci osb niepenoletnich.
  Administrator nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swoich Uytkownikw. Informacje kontaktowe od Uytkownikw s wykorzystywane do realizacji zamwie lub usug wiadczonych przez Administratora. Osoby niepenoletnie nie powinny wysya adnych informacji, dokonywa zamwie ani zakupw wiadczonych przez Serwis Malachit bez wiedzy swoich rodzicw lub opiekunw.
 13. Dane osobowe Uytkownika nie bd przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, ktrymi s standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisj Europejsk.
 14. Polityka "cookies"
  1. Serwis Malachit zbiera w sposb automatyczny w szczeglnoci adres IP, typ przegldarki, systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi dane informatyczne, w szczeglnoci pliki tekstowe, ktre przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika i przeznaczone s do korzystania ze stron internetowych Serwisu Malachit. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej, z ktrej pochodz, czas przechowywania ich na urzdzeniu kocowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczajcym na urzdzeniu kocowym Uytkownika pliki cookies oraz uzyskujcym do nich dostp jest Administrator.
  4. Pliki cookies wykorzystywane s w celu:
   • dostosowania zawartoci stron internetowych Serwisu Malachit do preferencji Uytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeglnoci pliki te pozwalaj rozpozna urzdzenie Uytkownika i odpowiednio wywietli stron internetow, dostosowan do jego indywidualnych potrzeb;
   • tworzenia statystyk, ktre pomagaj zrozumie, w jaki sposb Uytkownicy korzystaj ze stron internetowych, co umoliwia ulepszanie ich struktury i zawartoci;
  5. W ramach Serwisu Malachit stosowane s dwa zasadnicze rodzaje plikw cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stae" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" s plikami tymczasowymi, ktre przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyczenia oprogramowania (przegldarki internetowej). "Stae" pliki cookies przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika przez czas okrelony w parametrach plikw cookies lub do czasu ich usunicia przez Uytkownika.
  6. W ramach Serwisu Malachit stosowane s nastpujce rodzaje plikw cookies:
   • "niezbdne" pliki cookies, umoliwiajce korzystanie z usug dostpnych w ramach Serwisu Malachit, np. uwierzytelniajce pliki cookies wykorzystywane do usug wymagajcych uwierzytelniania w ramach Serwisu Malachit; pliki cookies suce do zapewnienia bezpieczestwa, np. wykorzystywane do wykrywania naduy w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu Malachit;
   • "wydajnociowe" pliki cookies, umoliwiajce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu Malachit;
   • "funkcjonalne" pliki cookies, umoliwiajce "zapamitanie" wybranych przez Uytkownika ustawie i personalizacj interfejsu Uytkownika, np. w zakresie wybranego jzyka lub regionu, z ktrego pochodzi Uytkownik, rozmiaru czcionki, wygldu strony internetowej itp.;
   • "reklamowe" pliki cookies, umoliwiajce dostarczanie Uytkownikom treci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa.
  7. W wielu przypadkach oprogramowanie suce do przegldania stron internetowych (przegldarka internetowa) domylnie dopuszcza przechowywanie plikw cookies w urzdzeniu kocowym Uytkownika. Uytkownicy Serwisu Malachit mog dokona w kadym czasie zmiany ustawie dotyczcych plikw cookies. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczeglnoci w taki sposb, aby blokowa automatyczn obsug plikw cookies w ustawieniach przegldarki internetowej bd informowa o ich kadorazowym zamieszczeniu w urzdzeniu Uytkownika. Szczegowe informacje o moliwoci i sposobach obsugi plikw cookies dostpne s w ustawieniach oprogramowania (przegldarki internetowej).
  8. Administrator informuje, e ograniczenia stosowania plikw cookies mog wpyn na niektre funkcjonalnoci dostpne na stronach internetowych Serwisu Malachit.
  9. Pliki cookies zamieszczane w urzdzeniu kocowym Uytkownika, wykorzystywane mog by rwnie przez wsppracujcych z operatorem Serwisu Malachit reklamodawcw oraz partnerw.
  10. Wicej informacji na temat plikw cookies dostpnych w sekcji "Pomoc" w menu przegldarki internetowej. Dostpne s one pod nastpujcymi linkami:
   • Internet Explorer:https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
   • Safari:http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
   • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
   • Firefox:https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
   • Opera:http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 15. Zmiana Polityki Prywatnoci
  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie z now dat nowej wersji Polityki Prywatnoci w Serwisie Malachit. Korzystajc z Serwisu Malachit po tej dacie Uytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatnoci.
 16. Pytania i sugestie
  W razie jakichkolwiek pyta, wtpliwoci lub propozycji zwizanych z Polityk Prywatnoci Administratora, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem sklep@malachit.pl.
9. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszystkie materiay graficzne wykorzystane w Serwisie Malachit oraz same projekty, objte s ochron prawa autorskiego.
 2. Uytkownik i Administrator zobowizuj si do przestrzegania ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Autorzy projektu, zgodnie z ustaw z dnia 04 lutego 1994r. "O prawie autorskim", zachowuj peni praw i jakiekolwiek inne wykorzystanie tego projektu od przeznaczonego, bez ich zgody jest zabronione. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody i wiedzy autorw grozi konsekwencjami prawnymi.
 4. Wasno, autorskie prawa majtkowe i osobiste prawo autorskie do projektw bdcych w ofercie i na stronach Serwisu Malachit nale do Administratora lub autorw projektw.
 5. Na podstawie zrealizowanej umowy sprzeday, po uregulowaniu przez Uytkownika nalenoci wynikajcych z realizacji umowy sprzeday, Administrator udziela Uytkownikowi realizujcemu umow sprzeday w ramach autorskich praw majtkowych licencji niewycznej do zastosowania gotowego projektu bdcego przedmiotem umowy sprzeday tylko do jednej budowy (jednorazowej realizacji) zgodnie z art. 61 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Zgody na wszelkie zmiany, jeli bd moliwe do wprowadzania i nie bd szkodziy architekturze budynku, wyraone zostan pisemnie przez Administratora na owiadczeniu dokadanym do dokumentacji technicznej.
 7. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w caoci lub we fragmentach danych, informacji, wizualizacji, zdj lub innych treci umieszczanych na stronach Serwisu Malachit, za wyjtkiem przypadkw, gdy Administrator wyrazi na to pisemn zgod lub takie korzystanie odbywa si w granicach dozwolonego uytku okrelonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 8. adna cz gotowego projektu nie moe by uyta przez Uytkownika bez pisemnej zgody Administratora do innych celw ni te, ktre zostay ustalone w ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 9. Udzielenie licencji w zakresie szerszym, ni okrelono wyej, albo przeniesienie autorskich praw majtkowych, a ponadto ewentualne zezwolenie na wykonywanie praw zalenych wymaga zawarcia odrbnej pisemnej umowy, okrelajcej w szczeglnoci zakres praw, ktrych to dotyczy, pola eksploatacji utworu oraz stosowne honorarium.
 10. Gotowy projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem i jako taki jest chroniony prawem autorskim.
 11. Zawierajc umow sprzeday, Uytkownik potwierdza, e znane mu s regulacje prawne w zakresie prawa autorskiego, a Administrator zapewnia, e wszelkie rozwizania projektowe, zastosowane w opracowanej i przekazanej Uytkownikowi dokumentacji, nie naruszaj praw autorskich osb trzecich.
 12. W przypadku rozpoczcia robt budowlanych w oparciu o gotowy projekt bdcy przedmiotem umowy sprzeday, przed uiszczeniem umownego wynagrodzenia, Uytkownik przyjmuje do wiadomoci, e tego rodzaju dziaania wi si z poniesieniem konsekwencji prawnych, w szczeglnoci z tytuu naruszenia praw autorskich.
 13. W przypadku zlecenia osobie trzeciej przez Uytkownika wykonania projektu architektonicznego, budowlanego, wykonawczego, przetargowego lub kontraktowego na podstawie projektu koncepcyjnego, architektonicznego, budowlanego, wykonawczego, przetargowego lub kontraktowego opracowanego przez Administratora, Uytkownik przyjmuje do wiadomoci, e tego rodzaju dziaania wi si z poniesieniem konsekwencji prawnych, w szczeglnoci z tytuu naruszenia praw autorskich.
 14. Uytkownik nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora i zapacenia jej uzgodnionego przez Strony dodatkowego honorarium, wykorzysta projektu do realizacji innej inwestycji, ni okrelona w umowie sprzeday, ani powierzy innemu architektowi, projektantowi lub osobie trzeciej wykonania opracowania projektu, a w szczeglnoci przerbek i adaptacji projektu lub jego czci, oraz wykorzystania projektu na innych polach eksploatacji, ni okrelone umow sprzeday z zastrzeeniem ust. 15.
 15. Administrator zobowizuje si do nieodpatnego udzielenia zezwolenia na wykonywanie praw zalenych w celu kontynuacji zamierzenia inwestycyjnego, jeeli wady w projekcie uniemoliwi jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, a okoliczno ta stanowi bdzie podstaw do odstpienia od umowy z winy Administratora albo jeli takie odstpienie nastpi z innych przyczyn okrelonych w umowie.
10. ZASADY PROMOCJI I KONKURSW
 1. Szczegy organizowanych przez Serwis Malachit promocji lub konkursw okrelane bd w zacznikach do niniejszego Regulaminu, na stronach internetowych Serwisu Malachit lub na profilach Administratora prowadzonych w mediach spoecznociowych (Facebook, YouTube, Google+). W przypadku organizowanych przez Serwis Malachit konkursw, zasady i warunki konkursu okrelone zostan w odrbnym regulaminie opracowanym na potrzeby okrelonego konkursu.
 2. Serwis Malachit zastrzega sobie prawo do:
  1. wprowadzania promocji lub konkursu,
  2. anulowania promocji,
  3. wprowadzania zmian w organizowanych promocjach,
  4. skrcenia lub wyduenia czasu trwania organizowanych promocji,
  bez powiadamiania Uytkownikw Serwisu Malachit.
  Powysze uprawnienie nie ma wpywu na ceny towarw w zamwieniach zoonych przed dat wejcia w ycie zmiany, warunkw promocji lub wyprzeday.
 3. Promocje w Serwisie Malachit nie podlegaj czeniu, o ile zasady dotyczce poszczeglnych promocji lub wyprzeday nie stanowi inaczej.
Kontakt


Pracownia Projektowa Malachit
44-203 Rybnik
ul. Żorska 205

e-mail: malachit@malachit.pl
tel. 32 42 50 746
kom. 501 741 081
kom. 509 225 721


ZOBACZ, JAK POWSTAJE PROJEKT?
 
Katalog projektów  |   Aktualności  |   Regulamin  |   Polityka prywatności  |   Kontakt